Đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ khởi công vào năm 2025. 

Theo như bản đồ quy hoạch được công bố, sẽ có 2 bờ kè được quy hoạch có thể di chuyển được nối Gò Công - Cần Giờ tới Vũng Tàu luôn á

Được biết, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (TP.HCM) có tổng diện tích được phê duyệt 2.870ha, với tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng.
Năm 2018, UBND TP.HCM đã có Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ với quy mô 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ từ 600ha lên 2.870ha với tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM cho ý kiến về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ.

Tháng 9/2022, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-TU (ngày 26/9/2022) về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Trong đó, xác định đến năm 2030, huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Theo SKT TP HCM 
THÔNG TIN QUY HOẠCH QUY HOẠCH QUỐC GIA

---

Cần Giờ Coastal City to Commence Construction in 2025

According to the published planning map, there will be two movable breakwaters connecting Go Cong - Can Gio to Vung Tau.

The Can Gio coastal tourist city (HCMC) has a total approved area of 2,870 hectares, with a total investment of more than 217,000 billion VND.

In 2018, the HCMC People's Committee issued Decision No. 3800/QD-UBND dated September 5, 2018, approving the 1/5000 scale zoning plan for the Can Gio coastal tourist city with a scale of 2,870 hectares in Long Hoa commune and Can Thanh town, Can Gio district (HCMC).

In June 2020, the Prime Minister signed Decision No. 826/QD-TTg dated June 12, 2020, approving the adjustment of the investment policy for expanding the Can Gio coastal tourist city project. Accordingly, the investment policy for expanding the Can Gio coastal tourist city project was adjusted from 600 hectares to 2,870 hectares with a total investment of more than 217,000 billion VND.

On December 9, 2020, the Ministry of Construction sent an official dispatch to the Department of Planning and Architecture of HCMC for comments on the work of preparing, appraising, and approving the 1/500 detailed planning for the Can Gio coastal tourist city, Can Gio district.

In September 2022, the HCMC Party Committee issued Resolution No. 12/NQ-TU (dated September 26, 2022) on the development orientation of Can Gio district by 2030. Accordingly, by 2030, Can Gio district will basically become a high-quality resort and eco-tourism city, capable of competing regionally.

Source: SKT TP HCM

PLANNING INFORMATION

NATIONAL PLANNING

 • Decision No. 826/QD-TTg dated June 12, 2020 of the Prime Minister approving the adjustment of the investment policy for expanding the Can Gio coastal tourist city project.
 • Resolution No. 12/NQ-TU (dated September 26, 2022) of the HCMC Party Committee on the development orientation of Can Gio district by 2030.

LOCAL PLANNING

 • Decision No. 3800/QD-UBND dated September 5, 2018 of the HCMC People's Committee approving the 1/5000 scale zoning plan for the Can Gio coastal tourist city.
 • Official dispatch of the Ministry of Construction on December 9, 2020, on the work of preparing, appraising, and approving the 1/500 detailed planning for the Can Gio coastal tourist city.
----

Cần Giờ 해안 도시는 2025년에 공사를 시작할 예정입니다.

공개된 계획 지도에 따르면 Gò Công - Cần Giờ를 Vũng Tàu에 연결하는 두 개의 이동식 방파제가 건설될 예정입니다.

Cần Giờ 해안 관광 도시(TP.HCM)의 총 면적은 2,870ha이며 총 투자금액은 217,000억 동 이상입니다.

2018년 TP.HCM 인민위원회는 2018년 9월 5일자 3800/QD-UBND 결정을 통해 Cần Giờ 해안 관광 도시의 1/5000 축척 구역 계획을 승인했습니다. 규모는 Cần Giờ 현(TP.HCM) Long Hòa xã와 Cần Thạnh 시진에 2,870ha입니다.

2020년 6월, 총리는 2020년 6월 12일자 826/QD-TTg 결정에 서명하여 Cần Giờ 해안 관광 도시 프로젝트 확장 투자 정책 조정을 승인했습니다. 그에 따라 Cần Giờ 해안 관광 도시 프로젝트 확장 투자 정책은 600ha에서 2,870ha로 조정되었고 총 투자금액은 217,000억 동 이상입니다.

2020년 12월 9일 건설부는 Cần Giờ 해안 관광 도시, Cần Giờ 현의 1/500 상세 계획 준비, 평가, 승인 업무에 대한 의견을 위해 TP.HCM 건축 규획부에 공식 서한을 보냈습니다.

2022년 9월, TP.HCM 당위원회는 2030년까지 Cần Giờ 현의 발전 방향에 관한 결의안 12/NQ-TU(2022년 9월 26일)를 발표했습니다. 그에 따르면 2030년까지 Cần Giờ 현은 기본적으로 지역 경쟁력을 갖춘 고품질 휴양 및 생태관광 도시가 될 것입니다.

출처: SKT TP HCM

계획 정보

국가 계획

 • 2020년 6월 12일자 826/QD-TTg 총리 결정: Cần Giờ 해안 관광 도시 프로젝트 확장 투자 정책 조정 승인
 • 2030년까지 Cần Giờ 현의 발전 방향에 관한 TP.HCM 당위원회 결의안 12/NQ-TU(2022년 9월 26일)

지역 계획

 • 2018년 9월 5일자 3800/QD-UBND TP.HCM 인민위원회 결정: Cần Giờ 해안 관광 도시의 1/5000 축척 구역 계획 승인
 • 2020년 12월 9일 건설부 공식 서한: Cần Giờ 해안 관광 도시, Cần Giờ 현의 1/500 상세 계획 준비, 평가, 승인 업무

참고:

 • 이 번역은 Google 번역을 기반으로 하며, 정확하지 않을 수 있습니다.
 • 더 정확한 번역을 원하시면 전문 번역가에게 문의하시기 바랍니다.
---

Cần Giờ海滨城市将于2025年开工建设

根据公布的规划图,将有两座可移动防波堤连接Gò Công - Cần Giờ至Vũng Tàu。

据悉,Cần Giờ海滨旅游城市(胡志明市)总批准面积为2870公顷,总投资超过217万亿越南盾。

2018年,胡志明市人民委员会于2018年9月5日颁发了第3800/QD-UBND号决定,批准了Cần Giờ海滨旅游城市的1/5000比例分区规划,规模为2870公顷,位于Cần Giờ县(胡志明市)Long Hòa乡和Cần Thạnh镇。

2020年6月,总理签署了第826/QD-TTg号决定,批准调整Cần Giờ海滨旅游城市项目扩建投资政策。据此,Cần Giờ海滨旅游城市项目扩建投资政策从600公顷调整为2870公顷,总投资超过217万亿越南盾。

2020年12月9日,建设部致函胡志明市规划建筑厅,征求对Cần Giờ海滨旅游城市、Cần Giờ县1/500详细规划编制、审定、批准工作的意见。

2022年9月,胡志明市党委颁发了关于2030年Cần Giờ县发展方向的第12/NQ-TU号决议。其中,确定到2030年,Cần Giờ县基本成为具有区域竞争力的优质度假和生态旅游城市。

信息来源: SKT TP HCM

规划信息

国家规划

 • 2020年6月12日总理第826/QD-TTg号决定:批准调整Cần Giờ海滨旅游城市项目扩建投资政策
 • 2030年Cần Giờ县发展方向的胡志明市党委第12/NQ-TU号决议(2022年9月26日)

地方规划

 • 2018年9月5日胡志明市人民委员会第3800/QD-UBND号决定:批准Cần Giờ海滨旅游城市的1/5000比例分区规划
 • 2020年12月9日建设部公函:Cần Giờ海滨旅游城市、Cần Giờ县1/500详细规划编制、审定、批准工作意见

备注:

 • 此翻译基于谷歌翻译,可能不完全准确。
 • 如需更准确的翻译,请咨询专业翻译人员。
----

Cần Giờ滨海城市将于2025年开工建设

根据公布的规划图,将有两座可移动防波堤连接Gò Công - Cần Giờ至Vũng Tàu。

据悉,Cần Giờ滨海旅游城市(胡志明市)总批准面积为2870公顷,总投资超过217万亿越南盾。

2018年,胡志明市人民委员会于2018年9月5日颁发了第3800/QD-UBND号决定,批准了Cần Giờ滨海旅游城市的1/5000比例分区规划,规模为2870公顷,位于Cần Giờ县(胡志明市)Long Hòa乡和Cần Thạnh镇。

2020年6月,总理签署了第826/QD-TTg号决定,批准调整Cần Giờ滨海旅游城市项目扩建投资政策。据此,Cần Giờ滨海旅游城市项目扩建投资政策从600公顷调整为2870公顷,总投资超过217万亿越南盾。

2020年12月9日,建设部致函胡志明市规划建筑厅,征求对Cần Giờ滨海旅游城市、Cần Giờ县1/500详细规划编制、审定、批准工作的意见。

2022年9月,胡志明市党委颁发了关于2030年Cần Giờ县发展方向的第12/NQ-TU号决议。其中,确定到2030年,Cần Giờ县基本成为具有区域竞争力的优质度假和生态旅游城市。

信息来源: SKT TP HCM

规划信息

国家规划

 • 2020年6月12日总理第826/QD-TTg号决定:批准调整Cần Giờ滨海旅游城市项目扩建投资政策
 • 2030年Cần Giờ县发展方向的胡志明市党委第12/NQ-TU号决议(2022年9月26日)

地方规划

 • 2018年9月5日胡志明市人民委员会第3800/QD-UBND号决定:批准Cần Giờ滨海旅游城市的1/5000比例分区规划
 • 2020年12月9日建设部公函:Cần Giờ滨海旅游城市、Cần Giờ县1/500详细规划编制、审定、批准工作意见

备注:

 • 此翻译基于谷歌翻译,可能不完全准确。
 • 如需更准确的翻译,请咨询专业翻译人员。
----

Die Küstenstadt Cần Giờ wird 2025 mit dem Bau beginnen

Laut der veröffentlichten Planungskarte wird es zwei bewegliche Wellenbrecher geben, die Gò Công - Cần Giờ mit Vũng Tàu verbinden.

Die Küstenstadt Cần Giờ (Ho-Chi-Minh-Stadt) hat eine genehmigte Gesamtfläche von 2.870 Hektar und eine Gesamtinvestition von über 217 Billionen Vietnamesischen Dong.

Im Jahr 2018 beschloss der Volksrat von Ho-Chi-Minh-Stadt am 5. September 2018 den Beschluss Nr. 3800/QD-UBND, den 1/5000-Zonenplan für die Küstenstadt Cần Giờ mit einer Fläche von 2.870 Hektar in der Gemeinde Long Hòa und der Stadt Cần Thạnh zu genehmigen , Bezirk Cần Giờ (Ho-Chi-Minh-Stadt).

Im Juni 2020 unterzeichnete der Premierminister den Beschluss Nr. 826/QD-TTg vom 12. Juni 2020, der die Anpassung der Investitionspolitik für die Erweiterung des Projekts der Küstenstadt Cần Giờ genehmigte. Demnach wurde die Investitionspolitik zur Erweiterung des Projekts der Küstenstadt Cần Giờ von 600 Hektar auf 2.870 Hektar mit einer Gesamtinvestition von über 217 Billionen Vietnamesischen Dong angepasst.

Am 9. Dezember 2020 sandte das Bauministerium ein offizielles Schreiben an das Amt für Planung und Architektur in Ho-Chi-Minh-Stadt, um Stellungnahmen zur Arbeit an der Erstellung, Bewertung und Genehmigung des detaillierten 1/500-Plans für die Küstenstadt Cần Giờ einzuholen , Cần Giờ-Bezirk.

Im September 2022 verabschiedete das Parteikomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt die Resolution Nr. 12/NQ-TU (vom 26. September 2022) über die Entwicklungsrichtung des Bezirks Cần Giờ bis 2030. Darin wird festgelegt, dass der Bezirk Cần Giờ bis 2030 im Wesentlichen ein hochwertiges Resort werden soll und eine Stadt für Ökotourismus mit regionaler Wettbewerbsfähigkeit.

Informationsquelle: SKT TP HCM

Planungsinformationen

Nationale Planung

 • Beschluss Nr. 826/QD-TTg des Premierministers vom 12. Juni 2020: Genehmigung der Anpassung der Investitionspolitik für die Erweiterung des Projekts der Küstenstadt Cần Giờ.
 • Resolution Nr. 12/NQ-TU des Parteikomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt über die Entwicklungsrichtung des Bezirks Cần Giờ bis 2030 (26. September 2022).

Lokale Planung

 • Beschluss Nr. 3800/QD-UBND des Volksrates von Ho-Chi-Minh-Stadt vom 5. September 2018: Genehmigung des 1/5000-Zonenplans für die Küstenstadt Cần Giờ.
 • Amtliches Schreiben des Bauministeriums vom 9. Dezember 2020: zur Arbeit an der Erstellung, Bewertung und Genehmigung des detaillierten 1/500-Plans für die Küstenstadt Cần Giờ.

Hinweis:

 • Diese Übersetzung basiert auf Google Translate und ist möglicherweise nicht ganz genau.
 • Für eine genauere Übersetzung wenden Sie sich bitte an einen professionellen Übersetzer.
---

مدينة كان جيئو الساحلية ستبدأ البناء في عام 2025

وفقًا لخريطة التخطيط المنشورة ، سيكون هناك حاجزان متحركان يمكنهما توصيل Go Cong - Can Gio إلى Vung Tau.

ومن المعروف أن مدينة كان جيئو الساحلية السياحية (مدينة هوشي منه) تبلغ مساحتها الإجمالية 2870 هكتارًا ، بإجمالي استثمار يزيد عن 217000 مليار دونج فيتنامي.

في عام 2018 ، أصدرت لجنة الشعب لمدينة هوشي منه القرار رقم 3800 / QD-UBND بتاريخ 5 سبتمبر 2018 ، والذي وافق على مخطط تقسيم المناطق بمقياس 1/5000 لمدينة كان جيئو الساحلية السياحية على مساحة 2870 هكتارًا في بلدية Long Hoa وبلدة Can Thanh ، مقاطعة Can Gio (مدينة هوشي منه).

في يونيو 2020 ، وقع رئيس الوزراء القرار رقم 826 / QD-TTg بتاريخ 12 يونيو 2020 ، والذي وافق على تعديل سياسة الاستثمار لتوسيع مشروع مدينة كان جيئو الساحلية السياحية. وفقًا لذلك ، تمت الموافقة على تعديل سياسة الاستثمار لتوسيع مشروع مدينة كان جيئو الساحلية السياحية من 600 هكتار إلى 2870 هكتارًا بإجمالي استثمار يزيد عن 217000 مليار دونج فيتنامي.

في 9 ديسمبر 2020 ، أرسلت وزارة البناء خطابًا رسميًا إلى دائرة التخطيط والعمارة في مدينة هوشي منه للحصول على تعليقات حول عمل إعداد وتقييم واعتماد المخطط التفصيلي بمقياس 1/500 لمدينة كان جيئو الساحلية السياحية ، مقاطعة كان جيئو.

في سبتمبر 2022 ، أصدرت لجنة الحزب لمدينة هوشي منه القرار رقم 12 / NQ-TU (بتاريخ 26 سبتمبر 2022) بشأن اتجاه تطوير مقاطعة كان جيئو حتى عام 2030. حدد ذلك أنه بحلول عام 2030 ، ستصبح مقاطعة كان جيئو بشكل أساسي مدينة سياحية وبيئية عالية الجودة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي.

المصدر: SKT TP HCM

معلومات التخطيط

التخطيط الوطني

 • قرار رئيس الوزراء رقم 826 / QD-TTg بتاريخ 12 يونيو 2020: الموافقة على تعديل سياسة الاستثمار لتوسيع مشروع مدينة كان جيئو الساحلية السياحية.
 • قرار لجنة الحزب لمدينة هوشي منه رقم 12 / NQ-TU (بتاريخ 26 سبتمبر 2022) بشأن اتجاه تطوير مقاطعة كان جيئو حتى عام 2030.

التخطيط المحلي

 • قرار لجنة الشعب لمدينة هوشي منه رقم 3800 / QD-UBND بتاريخ 5 سبتمبر 2018: الموافقة على مخطط تقسيم المناطق بمقياس 1/5000 لمدينة كان جيئو الساحلية السياحية.
 • خطاب رسمي من وزارة البناء بتاريخ 9 ديسمبر 2020: حول عمل إعداد وتقييم واعتماد المخطط التفصيلي بمقياس 1/500 لمدينة كان جيئو الساحلية السياحية.

ملاحظة:

 • هذه الترجمة مبنية على ترجمة Google ، وقد لا تكون دقيقة تمامًا.
 • للحصول على ترجمة أكثر دقة ، يرجى الرجوع إلى مترجم محترف.