Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


Tóm tắt tin: Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký với văn phòng đất đai nơi có đất.

Nội dung tin: Pháp luật đã quy định tới 9 trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2019/TT- BTP. Xem chi tiết Tại đây. Cũng theo Điều 5 Thông tư 07/2019/TT-BTP, việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện dựa trên 4 nguyên tắc sau: 1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật dân sự; thỏa thuận về tài sản bảo đảm khác không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nội dung khác mà các bên được thỏa thuận theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thì không được đồng thời đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đó; nếu đã đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì không được đồng thời đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. 3. Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ đầu tư thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong các dự án nêu trên theo quy định của pháp luật thì trước khi bán công trình xây dựng trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp. 4. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo nguyên tắc ghi nhận nội dung đăng ký trên cơ sở thông tin được kê khai trong phiếu yêu cầu. Người yêu cầu đăng ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của thông tin được kê khai và của tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/nguyen-tac-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-1040773.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ tư, 04/05/2022 06:30 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Quyền sử dụng đất', 'Tài sản gắn liền với đất', 'thế chấp quyền sử dụng đất', 'Thế chấp', 'Đăng ký thế chấp']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com