Điều kiện, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất
Tóm tắt tin: Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hay phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia thì người sử dụng đất phải có nghĩa vụ chấp hành. Nếu không sẽ bị cưỡng chế thu hồi.
Nội dung tin: Điều kiện thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất Theo Khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013, quy định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: - Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động, thuyết phục. - Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. - Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. - Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế Theo Khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai 2013, người có thẩm quyền ban hành và thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương). Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Căn cứ theo Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013, trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện như sau: Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế. Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. - Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. - Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức thực hiện cưỡng chế. Bước 3: Tổ chức thực hiện cưỡng chế.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/dieu-kien-thu-tuc-cuong-che-thu-hoi-dat-1045108.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ hai, 16/05/2022 08:15 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Cưỡng chế thu hồi đất', 'Thu hồi đất', 'Quyết định thu hồi đất', 'bàn giao đất']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com